Реферат на тему "Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ Авто Лайф"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Отчет по практике на тему Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ Авто Лайф

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Отчет по практике *
Размер: 57.1 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Романченко Александр
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал

3.    Копію рішення про створення, реорганізацію підприємства.
4.    Копію належним чином зареєстрованого статуту, засвідченого нотаріально.
5.    Картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або установчих документів підприємства надано право розпоряджатися рахунком і право підпису розрахункових документів. До картки включається також відтиск печатки підприємства.
Підприємство самостійно обирає форму розрахунків з іншими підприємствами, організаціями й установами. Найбільш поширеними формами розрахунків зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві є:
-         платіжною готівкою;
-         розрахунки банківськими переказами;
-         документарний акредитив;
-         продаж у кредит з використанням векселя.
При розрахунках і платежам між державами використовується клірингова форма розрахунків, що заснована на заліку грошових вимог і зобов’язань та здійснюється на основі міжнародних платіжних угод. Платіжна готівка – форма розрахунків, при якій оплата товарів здійснюється негайно після передачі їх експортером імпортерові або надання експортером в банк документів, що підтверджують факт поставки товарів з додержанням умов, передбачених у контракті. Негайним вважається платіж, на проведення якого витрачено часу більше, ніж необхідно для оброки платіжних документів в банку платника. При цій формі розрахунків можуть використовуватися чеки.
Вексель є універсальним платіжним розрахунковим документом придатним для оплати товарів, надання короткотермінового комерційного кредиту, повернення позики та використовується для оформлення боргових відносин між банками. Головна властивість векселя – це абстрактність і беззаперечність, тобто цей вексель не вказує підставу боргу, а чітко зафіксовує суму і обов’язковість оплати векселя на основі договору векселі видані обліковують на пасивному рахунку №62 “Короткострокові векселі видані”. Видача векселя постачальнику відображається записом:
                   Дт 63                Кт 62
 Погашення заборгованості за векселем можна здійснювати готівкою, безготівковими розрахунками записом:
           Дт 62                 Кт 30
           Дт 62                 Кт 31
Одержані позики під вексель відображають записом:
           Дт 311               Кт 60 “Короткострокові позики”;
                   Дт 311               Кт 50 “Довгострокові позики”.
 
 

Облік операцій по розрахунковому рахунку.

Основна частина розрахунків на ТОВ “Авто-Лайф” здійснюється безготівковим шляхом, тобто перерахуванням грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача в його банку. Банк зберігає грошові кошти підприємств на їх рахунку, зараховує що поступили на ці рахунки суми, виконує розпорядження підприємств про їх перерахування і видачу з рахунків і про проведення інших банківських операцій, передбачених банківськими правилами і договорами.
      У ТОВ “Авто-Лайф” розрахунки з іншими підприємствами здійснюються тільки в безготівковому порядку.
      Порядок і форма розрахунків між платником і одержувачем засобів визначаються договором між сторонами (угодою, окремими домовленостями).
       Бухгалтерський облік операцій по розрахунковому рахунку здійснюється на підставі виписки банку з розрахункового рахунку, отримуваного підприємством періодично. До виписки банку додаються документи, на підставі яких проведений рух засобів на розрахунковому рахунку. Збільшення грошових коштів відображається по дебету рахунку 31 «Рахунки в банках», який є активним, а зменшення (списання) – по кредиту даного рахунку.(додаток Журнал-ордер і відомість по рахунку  № 311)
      Облік руху засобів на поточних рахунках в установах банків ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках» з розподілом на субрахунки:
-         311 «Поточні рахунки в національній валюті»;
-         312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;
-         313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»;
-         314 « Інші рахунки в банку в іноземній валюті »;

 

Облік касових операцій і підзвітних сум.

     Готівка, отримана в установах банків суб'єктами господарювання, витрачається на ту мету, на яку вони отримані.       Підприємства можуть мати в своїх касах готівку в межах лімітів, встановлених установами банків (на ТОВ “Авто-Лайф” ліміт каси –– 2000 грн.), в яких відкриті їх розрахункові рахунки. Всю грошову готівку понад встановлений ліміт залишку каси підприємство зобов'язане здавати в обслуговуючий банк –– ВАТ “АГРОКОМБАНК” м.Київ на свій розрахунковий рахунок в порядку і терміни, злагоджені з банком.
       Для бухгалтерського обліку касових операцій призначений активний синтетичний рахунок 30 «Каса». Дані аналітичного обліку відображаються в касовій книзі.(додаток Журнал-ордер і відомість по рахунку 30. Касові операції оформляються обліковими документами існуючих типових форм відповідно до законодавства України.
-         301 «Каса в національній валюті»;
-         302 «Каса в іноземній валюті».
В ТОВ “Авто-Лайф” із каси проводяться наступні виплати:
1.    Видача заробітної плати; матеріальної допомоги;
2.    Видача сум під звіт на господарські і командировочні витрати і інше.
Підзвітними особами є працівники даної установи, яким в об­межених розмірах видаються аванси на здійснення деяких опера­ційно-господарських витрат, які не можуть бути здійснені шля­хом безготівкових розрахунків, а також на відрядження і наукові експедиції. Через підзвітних осіб може виплачуватися заробітна плата в установах, в яких за штатом не передбачено посади каси­ра, або якщо через віддаленість обслуговуваної установи платіж­на чи розрахунково-платіжна відомості не можуть бути повернуті довіреною особою в касу централізованої бухгалтерії по закін­ченні трьох робочих днів.
Готівка видається під звіт з каси установи тільки за дозволом керівника установи і лише у разі відсутності заборгованості за раніше отримані аванси.
Згідно з Порядком ведення касових операцій розмір авансу на господарські потреби не лімітується, але підзвітна осо­ба повинна відзвітувати за отримані підзвітні суми не пізніше на­ступного робочого дня після їх видачі (за службовими відря­дженнями — не пізніше трьох робочих днів після повернення з відрядження). У противному разі готівка, видана під звіт, але не витрачена і не повернена до каси (в повній сумі, вида­ній під звіт, або в сумі, не підтвердженій авансовими звітами), наступного дня після закінчення зазначених вище термінів вклю­чається розрахункове до суми фактичного залишку готівки в касі на кінець дня. Одержана в результаті розрахункова сума порів­нюється з встановленим лімітом залишку готівки в касі.
Основна маса авансів видається під звіт на службові відря­дження у межах сум, необхідних відрядженим особам на оплату вартості проїзду до місця відрядження і назад, добових і витрат на наймання житлового приміщення.
Порядок оплати службових відряджень встановлено Інструк­цією про службові відрядження в межах України та за кордон, зат­вердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом від 13.08.98 № 165) та постановою Кабінету Міністрів України «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кор­дон» від 23.04.99 № 663 з подальшими змінами.
Термін відрядження в межах України визначається керівни­ком або його заступником, але не може перевищувати 30 кален­дарних днів.
За відрядженнями виплачуються добові в єдиній сумі — 18 грн. за кожний день перебування у відрядженні (включаючи день від'їзду та приїзду) незалежно від статусу населеного пункту. Фактичний час перебування у відрядженні визначається за від­мітками у посвідченні про відрядження щодо вибуття з місця постійної роботи і прибуття до місця постійної роботи працівни­ка, а днем прибуття — день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи.
За наявності підтверджувальних документів установою відш­кодовуються витрати відрядженим працівникам на наймання жи­тлового приміщення в розмірі фактичних витрат з урахуванням додаткових побутових послуг, що надаються в готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу), за користування холо­дильником, телевізором, але не більше 50 грн.
За бронювання місця в готелях відшкодовується плата в роз­мірі не більше 50% його вартості за добу згідно з поданими підтверджувальними документами.
Відрядженому працівникові відшкодовуються також витрати на проїзд до місця відрядження і назад у розмірі вартості проїзду повітряним, залізничним, водним та автомобільним транспортом загального користування з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, користуванням постільними реча­ми в поїздах, страхових платежів на транспорті, суми податку на додану вартість за придбані проїзні документи.
Виплати на відрядження (крім добових) відшкодовуються ли­ше за умови наявності підтверджувальних документів в оригіналі.
Термін відрядження працівника за кордон визначається та­кож керівником установи, але не може бути більше 60 кален­дарних днів.
Аванс відрядженому працівникові за кордон видається в наці­ональній валюті країни, куди відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті на поточні витрати в розмірах, які обумовлені реальними потребами в країні перебування.
Перерахунок граничних норм добових (до 160 грн. за добу) у до­лари США здійснюється за прогнозним офіційним курсом обміну національної валюти України до долара США на поточний рік.
Наприклад, норма добових — 160 грн. Прогнозний офіційний курс обміну гривні до долара США на поточний рік — 5,30. Пе­рерахунок:
160 грн. : 5,30 = 30,19 дол. США.
За час перебування у відрядженні за кордоном працівникові відшкодовується більш широкий спектр витрат, а саме витрати:
а) на проїзд як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження;
б) на оплату рахунків за проживання в готелях, включаючи витрати на харчування і побутові послуги;
в) на оплату телефонних рахунків;
г) на оформлення закордонних паспортів, віз, обов'язкове стра­хування тощо.
При відрядженні у межах України та за кордон за працівником зберігається місце роботи та середній заробіток за час відряджен­ня, включаючи час перебування в дорозі.
При відрядженні в межах України та за кордон державних службовців і працівників бюджетних установ встановлено додат­кові обмеження витрат відповідно до чинного законодавства.
У бухгалтерії здійснюється арифметична перевірка авансових звітів, а також перевірка правильності оформлення документів і витрачання коштів за призначенням. Керівник установи зобов'я­заний не пізніше трьох робочих днів прийняти рішення щодо за­твердження перевірених авансових звітів.
У разі неподання в строк авансових звітів або неповернення в касу невикористаних авансів бухгалтерія має право здійснювати утримання цієї заборгованості із заробітної плати осіб, які отри­мали аванси, з дотриманням вимог, встановлених чинним зако­нодавством.
Розрахунки з підзвітними особами обліковуються на активно­му субрахунку № 372 «Розрахунки з підзвітними особами».
Операції з обліку розрахунків з підзвітними особами оформ­ляються такими бухгалтерськими записами:
Зміст операції
Д-т
К-т
1.Видача авансу
372
301,302
2. На суму поданого авансового звіту про витрачання коштів, отриманих під звіт:
 
23, 80, 81
 
372
3. Повернення в касу невикористаного залишку авансу
 
301, 302
 
372
4. Утримання невикористаного залишку авансу із заробітної плати
 
661
 
372
(додаток №)
На практиці субрахунок № 372 може бути активно-пасивним. Дебетове його сальдо відображається в активі балансу, а креди­тове показується в пасиві балансу за статтею «Розрахунки з ін­шими кредиторами».
Тема 3.   Облік розрахунків з оплати праці. Матеріальне стимулювання персоналу підприємства.
        Оплата праці (заробітна плата) – це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за виконану ним роботу. Розмір цієї винагороди визначено трудовим договором між працівником і власником або уповноваженою ним особою.
(додаток №)
        Однак витрати підприємства, пов’язані з використанням найманої робочої сили, не обмежуються тільки виплатою заробітної плати працівникам, що перебувають у трудових відносинах з підприємством і включені до його облікового складу. З одного боку, підприємство для виконання певних робіт за потребою може залучати фізичних осіб (що не перебувають у трудових відносинах з підприємством і, відповідно, не включені до його облікового складу) й оплачувати їхню працю за договорами цивільно-правового характеру. З іншого боку, крім власне заробітної плати, працівникам можуть виплачувати різні види надбавок і доплат, премій, компенсацій тощо. У свою чергу, підприємство зобов’язане утримувати із заробітної плати працівників прибутковий податок і збори (внески) на пенсійне та всі види соціального страхування, а також деякі інші суми, встановлені законодавством або угодою між працівником і роботодавцем.
        Отже, між підприємством і його працівниками постійно здійснюються розрахунки, більшість з яких пов’язані з оплатою праці. Як і будь-які інші господарські операції, ці розрахунки повинні бути відображені в бухгалтерському обліку.
         Синтетичний облік розрахунків по оплаті праці підприємство здійснює на пасивному рахунку  № 66 «Розрахунки з оплатипраці» за субрахунками:
   661 «Розрахунки за заробітною платою»,
   662 «Розрахунки з депонентами».
   По  кредиту субрахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою»  відображаються суми нарахованої основної і до даткової заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності, а по дебету –– утримання із заробітної плати  (прибуткового податку, збору до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, за виконавчими листками та інші утримання), суми  виплаченої заробітної плати і депонованої. Звідси в бухгалтерському обліку  на суму нарахованої заробітної плати роблять запис по кредиту рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» і дебету рахунків:
   23 «Виробництво», 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут» та інші (на суму  нарахованої основної і додаткової заробітної плати  премій, які виплачуються із фонду оплати праці);
   652 «По соціальному страхуванню» (на суму допомоги по  соціальному  страхуванню, нарахованої за  рахунок коштів соціального страхування) та ін.
         Суми   утримань   із заробітної плати  працівників підприємства відображаються записом по дебету рахунка 661 «Розрахунки по  заробітній платі» в кореспонденції з кредитом рахунків:
         641 «Розрахунки  за податками» (на суму утриманого прибуткового  податку, що  підлягає перерахуванню  до бюджету);
   651 «За пенсійним забезпеченням» (на суму утримані збору до Пенсійного фонду);
  653 «За страхуванням на випадок безробіття» (на суму утримань збору до Фонду  соціального страхування на випадок безробіття);
   685 «Розрахунки з іншими  кредиторами» (на суму утримань  за виконавчими листками) та ін.
         Суми, виплачені з каси підприємства (заробітна плата премії, допомога по тимчасовій  непрацездатності тощо належні працівникам), відображаються записом по дебету рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» і кредиту рахунка 30 «Каса».
   На суму депонованої заробітної плати роблять запис по дебету рахунка 661 «Розрахунки за заробітною платою» і кредиту рахунка 662 «Розрахунки з депонентами». В подальшому, при виплаті працівникам  заробітної плати, зарахованої раніше на рахунок депонентів, роблять запис по дебету рахунка 662 «Розрахунки з депонентами» в кореспонденції кредитом рахунка 30 «Каса».
          Сума депонованої заробітної плати, по якій закінчився строк позовної давності (3 роки), яка підлягає перерахуванню  до бюджету, відображається записом по дебету рахунка 662 «Розрахунки з депонентами» і кредиту рахунка 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами». Перерахування  зазначеної суми до бюджету відображається записом по  дебету рахунка 642 «Розрахунки за обов'язковими платежами»  і кредиту рахунка 31 «Рахунки в банках».
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ Авто Лайф

Скачать отчет о практике бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=578&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com