Реферат на тему "Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ Авто Лайф"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Отчет по практике на тему Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ Авто Лайф

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Отчет по практике *
Размер: 57.1 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Романченко Александр
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница

добавить материал


201 «Сировина  й матеріали»,
202 «Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби»,
203 «Паливо»,
204 «Тара й тарні матеріали»,
205 «Будівельні матеріали».
206 «Матеріали, передані в переробку»,
207 «Запасні частини»,
208 «Матеріали сільськогосподарського призначення»,
209 «Інші матеріали».
         По  дебету рахунка 20 «Виробничі запаси» та його субрахунків відображають  надходження  відповідних запасів на  підприємство та збільшення їх вартості в результаті дооцінки (додаток №18-23), по кредиту — витрати на виробництво, вибуття запасних частин, а  також зменшення  вартості запасів внаслідок уцінки (додаток №24-36).
         На субрахунку 207 «Запасні частини» ведуть облік придбаних і виготовлених запасних частин, вузлів і деталей, призначених  для проведення  ремонту, заміни зношених частин обладнання і транспортних засобів, а також автомобільних шин,  обмінного фонду двигунів, вузлів і агрегатів, що  створюються  в ремонтних   підприємствах та підрозділах. (додаток №37,38)
         Автомобільні шини,  що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля і включені в його інвентарну вартість, обліковуються в складі основних засобів. Аналітичний облік обмінного фонду  машин, вузлів та агрегатів ведеться за групами: придатні для експлуатації (нові та  відновлені); що підлягають  відновленню  (на складі); що знаходяться в ремонті.
        Приймання  матеріалів, що надійшли на склад підприємства, здійснюється на підставі накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей або оформляється прибутковим  ордером  , якщо  під час приймання  виявлені розходження між фактичною  кількістю матеріальних цінностей, що надійшли, і кількістю, вказаною у накладній. При цьому  недостача (псування) матеріальних цінностей, виявлена при прийманні їх від залізниці (порту), оформляється комерційним   актом, а  при прийманні  їх на складі - приймальним актом. Ці акти є підставою для пред'явлення претензії винуватцю недостачі (або псування) матеріальних цінностей (транспортній організації) постачальнику –– у разі недовантаження або неправильної упаковки (затарення), що послужило причиною псування цінностей при перевезенні).
         Матеріали, доставлені автотранспортом, прибуткуються на підставі товарно-транспортних накладних(додаток №18). Приймання матеріалів від своїх цехів та інших  підрозділів (невикористані матеріали, відходи виробництва  (обрубки, обрізки, стружка тощо), непоправний брак, матеріальні цінності від списання основних засобів або  малоцінних і швидкозношуваних  предметів, зношені шини  та утильна гума тощо) здійснюється за накладною, яка  виписується  цехом-здавальником  або  іншим   підрозділом.
         Синтетичний  облік придбаних  запасів –– на рахунку 20 «Виробничі  запаси» та  його субрахунках, обліковують за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі), яка включає: покупну вартість і транспортно-заготівельні витрати (витрати по транспортуванню, навантаженню,  розвантаженню, доставці до складів підприємства, включаючи націнки постачальницьких  і посередницьких організацій, вартість послуг товарних  бірж і брокерських контор, мито і митні збори тощо). Ця  собівартість виявляється, як правило, тільки наприкінці місяця - після відображення всіх заготівельних операцій і розподілу їх між окремими видами запасів. Документи  ж на оприбуткування і списання витрачених матеріалів, що  надходять  до  бухгалтерії, вимагають їх систематичного опрацювання  і відображення в облікових регістрах, що неможливо  робити без попередньої оцінки матеріалів. Тому аналітичний облік запасів протягом місяця ведуть за прийнятими обліковими цінами: покупними (з відокремленим обліком транспортно-заготівельних витрат) або за розрахунково-плановою собівартістю (з відокремленим обліком  відхилення від фактичної собівартості).
         Наприкінці місяця вартість запасів списаних за обліковими цінами, а також вартість залишку запасів на складах коригують до фактичної собівартості (шляхом списання транспортно-заготівельних витрат або  відхилення планової собівартості запасів від фактичної).
 
У бухгалтерському обліку роблять записи:
1)   на покупну вартість запасів (без ПДВ):
Д-т рах. 20 «Виробничі запаси» (відповідний субрахунок), 22 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» та ін.
К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;
2) на суму  податкового кредиту  по ПДВ,   на яку підприємство   набуло   право   зменшити   податкове зобов'язання:
Д-т рах. 641 «Розрахунки  за податками»
К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;
 3) на суму, перераховану постачальникам в оплату вартості за придбані запаси (включаючи ПДВ):
Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками)
К-т рах. 31 «Рахунки  в банках».
         Якщо  договором  передбачена попередня оплата  постачальникам виробничих запасів, що підлягають поставці, то в  бухгалтерському обліку підприємства роблять записи:
1.    на суму,  перераховану  постачальнику  в  оплату відпускної вартості виробничих  запасів, що  підлягають поставці (без ПДВ):
   Д-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками):
   К-т рах. 31 «Рахунки в банках»;
2.    на суму оплаченого ПДВ:
         Д-т рах. 641 «Розрахунки за податками»
         К-т рах. ЗІ «Рахунки в банках»;
3.  одночасно на суму податкового кредиту по ПДВ:
          Д-т рах. 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками”
          К-т рах. 644 «Податковий  кредит»;
4.     на оприбуткування  одержаних  від постачальників попередньо оплачених   запасів за покупною вартістю:
  Д-т рах. 20 «Виробничі запаси» (відповідний субрахунок) 22     «Малоцінні  і    швидкозношувані предмети»  та ін
 К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
5.   одночасно — на суму податкового кредиту по ПДВ;
Д-т рах. 644 «Податковий  кредит»
К-т рах. 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
                
Тема 5.    Облік інших необоротних активів.
 
Відповідно до Плану рахунків облік малоцінних і швидкозношуваних предметів зі строком корисного вико­ристання більше одного року ведеться у складі необорот­них активів на рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».
Ні про що інше з цього, питання у нормативних доку­ментах не зазначається. Отже, підприємство надано вільний вибір не тільки у визначенні норм зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, але і щодо віднесення зазначених предметів до необоротних чи обо­ротних активів.
У практиці обліку підприємств найбільш поширеним є метод рівномірного нарахування зносу по малоцінних не­оборотних матеріальних активах, виходячи з корисного строку їх використання. Для зручності знос нараховують не по кожному об'єкту, а по групі однорідних за призна­ченням і строком служби предметів.
На суму нарахованого зносу по переданих в експлуа­тацію малоцінних необоротних матеріальних активах у бухгалтерському обліку роблять запис по кредиту рахунка
132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» у ко­респонденції з дебетом рахунків:
23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах, що вико­ристовуються у виробництві);
92 «Адміністративні витрати» (на суму нарахованого зносу по малоцінних активах загальногосподарського при­значення) та ін.
Вартість малоцінних необоротних матеріальних акти­вів, що прийшли до непридатності, списується з кредиту рахунка 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» в кореспонденції з дебетом рахунків:
976 «Списання необоротних активів» (у сумі залишко­вої вартості);
132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» (на суму нарахованого зносу).
Метал та інші цінні відходи, одержані від списан­ня малоцінних необоротних матеріальних активів, прибут­куються в доходи підприємства за ціною можливого вико­ристання або реалізації записом:
Д-т рах. 209 «Інші матеріали»
К-т рах. 746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

 

Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних необоротних матеріальних активів
Зміст господарських операцій
Дебет рахунка
Кредит рахунка
1.Оприбутковано придбані у постачаль­ників малоцінні необоротні матеріальні активи за покупною вартістю
2.Відображено суму податкового креди­ту по ПДВ
3.Перераховано постачальникам в опла­ту придбаних малоцінних необоротних активів (включаючи суму ПДВ)
4.Оприбутковано малоцінні необоротні активи, одержані як внесок засновників (учасників) до статутного капіталу підприємства.
5.Оприбутковано малоцінні необоротні матеріальні активи, одержані безоплатно від інших юридичних осіб.
6.Нараховано за встановленими ставка­ми (нормами) суму зносу по переданих в експлуатацію малоцінних необо­ротних матеріальних активах:
-         що використовуються в основному і допоміжному виробництві для виготовлення певних видів про­дукції (робіт, послуг)
-         що використовуються для загальновиробничих потреб
7.Списано за непридатністю малоцінні необоротні активи:
-         в сумі залишкової вартості
-         в сумі нарахованого зносу 
Оприбутковано цінні відходи за ціною можливого використання (реалізації), одержані від списання малоцінних не­оборотних матеріальних активів
 
15
112
 
641
 
63
 
 
 
112
 
 
 
112
 
 
 
 
 
 
 
23
 
91
 
 
976
132
 
 
 
209
 
63
15
 
63
 
31
 
 
 
40
 
 
 
745
 
 
 
 
 
 
 
132
 
132
 
 
112
112
 
 
 
746
 
 
Тема 6.    Облік власного капіталу.
Рахунки класу 4 “Власний капітал та забезпечення зобов'язань” призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різно­видів власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резерв­ного, вилученого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів. Фінансові ресурси, що вико­ристовуються на розвиток виробничо-торгового процесу — це капітал у грошовій формі.
Капітал — це сукупність матеріальних ресурсів і коштів, фінан­сових вкладень і витрат на придбання прав, необхідних для суб'єкта господарювання. Аудиту підлягає структура капіталу за джерелами його утворення. Джерела утворення капіталу суб'єкта господарюван­ня — це власні й позичкові кошти.
Власний капітал суб'єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами. Вона обчислюється як різниця між вартістю майна і позичковим капіталом. Власний капітал скла­дається зі статутного, додаткового і резервного капіталу, нерозподі­леного прибутку та цільових (спеціальних) фондів.
Власник поділяє капітал на основний (довгостроковий) і оборот­ний (поточний) капітал.
Основний капітал складається з основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій (довгострокових позичок).
Оборотний капітал складається з матеріальних оборотних засо­бів, коштів у поточних розрахунках, короткострокових фінансових вкладень.
Рахунок 40 "Статутний капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу під­приємства. За кредитом рахунка 40 "Статутний капітал" відобра­жається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його змен­шення (вилучення) — повернення частки внесків у разі вибуття учас­ника, списання збитків за рахунок внесків.
Власний капітал засновників (учасників) поділяється на дві частини: 1) реєстрований; 2) нереєстрований. Перший — це статутний, або пайовий, капітал. Другий — додатковий — резервний, страховий, капітал та нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Статутний капітал утворюється за рахунок вкладів (внесків) засновників або учасників. Вкладами можуть бути гроші, будинки, споруди, обладнання, цінні папери, права на користування землею, водою, будинками.
Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридич­них осіб, добровільно розміщених у товаристві. Пайовий капітал складається із сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок, а також паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, одержаних внаслідок розподілу на паї колективної власності.
Додатковий капітал складається з емісійного доходу від роз­міщення акцій власної емісії за цінами, що перевищують номіналь­ну вартість, дооцінки активів, безоплатно одержаних необоротних ак­тивів, іншого додаткового капіталу.
Кошти резервного (страхового) капіталу використовуються згідно з установчими документами — у випадку нестачі прибутку покриваються витрати, погашаються борги перед кредиторами при ліквідації підприємства, виплачуються дивіденди за привілейовани­ми акціями тощо.
Нерозподілені прибутки — це прибутки, одержані в результаті господарсько-фінансової діяльності підприємства, зменшені на суму прибутків, використаних у звітному році, у тому числі нарахування податку на прибуток. Якщо є збитки, то сума збитку зменшує суму власного капіталу.
Неоплачений капітал призначений для обліку розрахунків із засновниками підприємства за вкладами до статутного капіталу підприємства.
Здійснюючи аудит статутного капіталу, виходять із того, що він формується на основі внесків власників підприємства у вигляді гро­шових коштів, майна, нематеріальних активів у розмірах, визначених установчими документами.
Надходження внесків засновників контролюється на підставі да­них первинних документів і записів за кредитом рахунка 67 "Роз­рахунки з учасниками" в кореспонденції з дебетом рахунків основ­них засобів, грошових коштів, нематеріальних активів, виробничих запасів тощо. Так, за даними прибуткових касових ордерів, виписок банку з поточних рахунків у національній та іноземній валюті з доданими до них виправдувальними документами перевіряють по­вноту і своєчасність грошових сум і матеріальних цінностей.
Використовуючи інформацію актів приймання-передання основних засобів, документів, що відображають надходження нематеріальних активів, і дебетові обороти за рахунками 10 "Основні засоби", 12 "Нема­теріальні активи" визначають вартість переданого обладнання, будин­ків, споруд, майнових прав на інтелектуальну власність. На основі даних актів про приймання матеріалів, товарно-транспортних наклад­них, рахунків щодо обліку виробничих запасів (рахунок 20), рахунка 22 "МШП" з'ясовують вартість матеріальних цінностей, що надійшли.
Кожний внесок підтверджується документами, де обов'язково роблять посилання на формування статутного капіталу.
Особливу увагу слід приділяти технічній стороні реєстрації нема­теріальних активів, внесених учасниками (засновниками) у статут­ний капітал. В обліку нематеріальні активи оцінюються за договірни­ми цінами. При цьому складають акт, що фіксує факт надходження на підприємство нематеріальних активів.
Наступний етап аудиту — перевірка своєчасності внесків у ста­тутний капітал засновниками підприємства.
Моментом фактичного надходження внесків у статутний капітал є:
• для грошей — дата зарахування їх на рахунок у банку чи вне­сення у касу підприємства;
• для основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів — дата складання акта приймання-передання основних засобів, мате­ріальних і нематеріальних активів або інших документів, що підтвер­джують надходження вказаних об'єктів на підприємство.
Повноту внесків засновників у статутний капітал підприємства перевіряють шляхом зіставлення його розміру, що зафіксований в установчих документах і числиться на рахунку 40 "Статутний ка­пітал", із величиною заборгованості за рахунком 67 "Розрахунки з учасниками" і встановленими строками її погашення.
З метою систематизації наслідків перевірки рекомендується скла­дати відомість такої форми.
Аудит повноти надходження внесків засновників у ста­тутний капітал підприємства (тис. грн)
№  з/п
Дата
Підлягає
внесенню
Фактично
внесено
Відхилення (+;-)
Вид внеску
Назва первинних документів
1
09.08
200,00
225,00
- 25,00
Гроші
Платіжне доручення
№ 11 від 09.08.2001 р. до виписки банку
2
25.11
95,00
95,00

Основні
засоби
Акт приймання-
передачі основних
засобів № 32 від
25. 11. 2001 р.
Предыдущая страница 1 2 3 4 5 Следующая страница


Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ Авто Лайф

Скачать отчет о практике бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=578&часть=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com