Реферат на тему "Основні етапи матеріально технічної підготовки проекту"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Контрольная работа на тему Основні етапи матеріально технічної підготовки проекту

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Контрольная работа *
Размер: 28.98 кб.
Язык: русский
Разместил (а): Наташа
Предыдущая страница 1 2

добавить материал

Якщо   поставлені   товари   відповідають  стандартам  або технічним умовам,  але виявляться більш низького сорту,  ніж  було зумовлено,  покупець має право прийняти товари з оплатою за ціною, встановленою для товарів відповідного сорту,  або відмовитися  від прийняття і оплати поставлених товарів.
У  разі якщо покупець (одержувач) відмовився від прийняття товарів,  які не  відповідають  за  якістю  стандартам,  технічним умовам,  зразкам  (еталонам)  або  умовам  договору,  постачальник (виробник)  зобов'язаний  розпорядитися  товарами  у  десятиденний строк,  а щодо товарів, які швидко псуються, - протягом 24 годин з моменту одержання повідомлення покупця  (одержувача)  про  відмову від  товарів.  Якщо  постачальник (виробник) у зазначений строк не розпорядиться товарами, покупець (одержувач) має право реалізувати їх на місці або повернути виробникові. Товари, що швидко псуються, підлягають в усіх випадках реалізації на місці.
Постачальник  (виробник) гарантує якість товарів у цілому. Гарантійний  строк  на  комплектуючі  вироби  і  складові  частини вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше не передбачено договором або стандартами (технічними  умовами)  на основний виріб.
9.     Розв’язання конфліктів.
У процесі матеріально-технічної підготовки проекту можливе виникнення конфліктів, таких як поставка не тієї кількості ресурсів, що потрібна; поставка ресурсів пізніше зазначених строків чи не тієї якості тощо. В цьому випадку можуть застосовуватися наступні заходи:
·       при наявності дефектів виробу, постачальник   (виробник)  зобов'язаний  за  свій  рахунок усунути дефекти, виявлені протягом гарантійного строку, або замінити  товари,  якщо  не  доведе,  що дефекти виникли внаслідок порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання виробу;
·       за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі  0,1  відсотка  вартості товарів (робіт,  послуг),  з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення,  а за прострочення  понад  тридцять  днів  додатково  стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;
·       за  невиконання  або  неналежне  виконання  зобов'язань за договором підряду винна сторона  сплачує штрафні   санкції,  а  також  відшкодовує  другій  стороні  збитки (зроблені другою  стороною  витрати,  втрату  або  пошкодження  її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом;
·       недоліки,  виявлені   при   прийнятті   робіт   (об'єкта), підрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок у строки, погоджені   замовником.  У  разі  порушення  строків   усунення   недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором;
·       у разі виявлення недоліків проекту підрядник  зобов'язаний безоплатно  переробити  проект,  а  також  відшкодувати  замовнику збитки, спричинені недоліками проекту;
·       у  разі  поставки  товарів  більш  низької   якості,   ніж вимагається стандартом,  технічними умовами чи зразком (еталоном), покупець має право відмовитися від прийняття і оплати  товарів,  а якщо товари уже оплачені покупцем, - вимагати повернення сплаченої суми, а також має  право  стягнути  з виготовлювача (постачальника) штраф.
Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також за   інші   порушення  окремих  видів  господарських  зобов'язань. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не  визначено, санкції  застосовуються  в розмірі,  передбаченому договором.  При цьому  розмір  санкцій   може   бути   встановлено   договором   у відсотковому  відношенні  до суми невиконаної частини зобов'язання або  у  певній,  визначеній  грошовій  сумі,  або  у  відсотковому відношенні   до  суми  зобов'язання  незалежно  від  ступеня  його виконання,  або у кратному розмірі  до  вартості  товарів  (робіт,
послуг).
У  разі недосягнення згоди між сторонами щодо встановлення та розміру штрафних санкцій за порушення  зобов'язання  спір  може бути  вирішений  в  судовому  порядку.
Штрафні  санкції   за   порушення   грошових   зобов'язань встановлюються  у  відсотках,  розмір  яких визначається обліковою ставкою Національного банку України,  за  увесь  час  користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.
Розмір   штрафних    санкцій,    що    застосовуються    у внутрішньогосподарських   відносинах   за  порушення  зобов'язань, визначається відповідним суб'єктом господарювання -  господарською організацією.
10.       Взаєморозрахунки.
У  договорі  сторони визначають   вартість   робіт, товару (ціну   договору)  або  спосіб  її визначення. Вартість робіт за договором  (компенсація  витрат підрядника та належна йому винагорода) може визначатися складанням приблизного або твердого кошторису.  Кошторис вважається  твердим, якщо  договором  не передбачено інше.  Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за погодженням сторін.
 У разі виникнення  потреби  значно  перевищити  приблизний кошторис   підрядник  зобов'язаний  своєчасно  попередити  про  це замовника.  Якщо постачальник не попередив замовника про  перевищення кошторису,   він   зобов'язаний   виконати  роботу,  не  вимагаючи відшкодування понесених додаткових витрат.
Постачальник не  має  права  вимагати  збільшення   твердого кошторису, а замовник - його зменшення. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалів та устаткування,  які мали бути надані підрядником,  а також послуг,  що надавалися йому третіми  особами,  підрядник   має   право   вимагати   збільшення встановленої   вартості  робіт,  а  у  разі  відмови  замовника  - розірвання договору в установленому порядку.
Придбати чи заказати матеріально-технічні ресурси можна за рахунок власних коштів, кредитів банку чи відстрочки платежів за  ресурси постачальників (кредиторська заборгованість постачальників).
Кредиторську заборгованість постачальникам можна розглядати як безплатний займ постачальників. Але коли рахунки одразу оплачуються зразу, то  надаються значні знижки постачальниками.
В цьому випадку необхідно вирішити, користуватися знижкою і оплатити рахунки одразу чи купувати в кредит та держати кредиторську заборгованість на балансу. Якщо користуватися знижкою, то можна виграти суму самої знижки, але програти на процентах, які необхідно платити банку за займ для розрахунку з постачальниками, а також втрачає можливість отримати безплатний кредит. Користуватися знижкою вигідно тоді, коли виграш перевищує витрати.   
11.       Наймання на роботу потрібних спеціалістів (підрядчиків), включаючи консультантів.
Замовник може наймати на роботу потрібних спеціалістів, консультантів.
Договір підряду на будівництво, якщо це потрібно, може  укладати замовник з одним підрядником або з двома і більше підрядниками. Підрядник  має  право  за  згодою  замовника  залучати  до виконання  договору  як  третіх  осіб  субпідрядників,  на  умовах укладених   з  ними  субпідрядних  договорів,  відповідаючи  перед замовником за результати їх  роботи.  У  цьому  випадку  підрядник виступає  перед  замовником  як  генеральний  підрядник,  а  перед субпідрядниками - як замовник.
При наймі на роботу підрядчиків замовник має певні права: замовник   має   право,   не  втручаючись  у  господарську діяльність підрядника,  здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам.  Він має право перевіряти хід і якість  будівельних  і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.
 У  разі  якщо підрядник не береться своєчасно за виконання договору або виконує роботу настільки повільно,  що закінчення  її до  строку  стає  явно  неможливим,  замовник  має  право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
Підрядник має право не  братися  за  роботу,  а  розпочату роботу  зупинити  у разі порушення замовником своїх зобов'язань за договором,  внаслідок  якого   початок   або   продовження   робіт підрядником виявляються неможливими чи значно ускладненими.
Якщо договором не передбачено попередньої оплати виконаної роботи  або  окремих  її  етапів, замовник  зобов'язаний  сплатити підряднику зумовлену договором ціну після остаточної здачі об'єкта будівництва,  за  умови, що робота виконана  належним  чином  і  в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.
Підрядник має право вимагати  виплати  йому  авансу,  якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором.
У  разі  необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін  обставин  замовник  зобов'язаний  оплатити  підряднику виконані  до  консервації  роботи та відшкодувати йому пов'язані  консервацією витрати.
Недоліки     виконання    робіт    чи    матеріалів,    що використовуються  для  робіт,  допущені  з  вини  підрядника   або субпідрядника, повинні бути усунені підрядником за свій рахунок
Підрядник несе відповідальність  за  недоліки  проекту,  в тому  числі  виявлені  в  процесі  його реалізації та експлуатації побудованого за даним проектом об'єкта.
У разі виявлення недоліків проекту підрядник  зобов'язаний безоплатно  переробити  проект,  а  також  відшкодувати  замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.
12.       Планування поставок.
Планування поставок здійснюється з урахуванням необхідності ритмічного та  безперебійного  постачання товарів споживачам. Якщо в  довгостроковому   договорі  кількість  поставки визначено лише на рік або менший строк,  у договорі  повинен  бути передбачений  порядок  погодження  сторонами  строків  поставки на наступні періоди до закінчення строку  дії  договору.  Якщо  такий порядок не передбачений, договір вважається укладеним на один рік.
У   разі   якщо  сторонами  заплановано  поставку  товарів окремими   партіями,   строком   (періодом)   поставки   продукції виробничо-технічного призначення є, як правило, квартал, а виробів народного  споживання,  як  правило,  -  місяць.  Сторони   можуть погодити  в договорі також графік поставки (місяць,  декада,  доба тощо).
13.       Організація бухгалтерського обліку.
Організація бухгалтерського обліку – це система методів, засобів і заходів, які забезпечують оптимальне санкціонування такого обліку і його подальший розвиток. На етапі матеріально-технічної підготовки організація бухгалтерського обліку полягає в цілеспрямованому впорядкуванні структури та процесів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе керівник проекту, який повинен створити необхідні умови для ведення обліку.
Основними напрямками організації бухгалтерського обліку  на даному етапі: облік витрат, внутрішньогосподарський контроль матеріально-технічних ресурсів, майна і цінностей, облік розрахунків з робітниками, підрядчиками, консультантами.
14.       Доставка, приймання і зберігання товару.
У  договорі  поставки   за   згодою   сторін   може   бути передбачений   порядок   доставки  товарів  будь-яким  видом транспорту, а також вибірка товарів покупцем.
Договором  може  бути  передбачено  відвантаження  товарів вантажовідправником (виготовлювачем),  що не є постачальником,  та одержання товарів вантажоодержувачем,  що не є покупцем,  а  також оплата товарів платником, що не є покупцем.
Договором   може   бути   передбачений   порядок  доставки недоодержаної покупцем у встановлений строк кількості товарів.
Приймання товарів оформлюється накладними відомостями, де зазначається кількість товарів, дата приймання тощо.
Строк придатності та зберігання товарів обчислюється від дня виготовлення товару. Сторони можуть  погодити  в  договорі гарантійні строки більш тривалі порівняно з передбаченими стандартами або технічними умовами. Гарантійний  строк  на  комплектуючі  вироби  і  складові  частини вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше не передбачено договором або стандартами (технічними  умовами)  на основний виріб. Для зберігання товарів замовник може орендувати склад.
15.       Облік і контроль доставки.
1.3 Вимоги до управління у циклі закупівель і поставок
Закупівлі і поставки займають відповідне місце у життєвому циклі проекту. На рисунку 1.1 схематично показано саме яке місце відведене операціям закупівель і поставок. західною економікою передбачено такі кроки у циклі закупівель ті поставок:
·        закупівлі робіт (Procurement of works);
·        закупівлі матеріалів (Procurement of goods);
·        закупівлі устаткування (Procurement of equipment);
·        закупівлі послуг (Procurement of services );
·        закупівлі (використання послуг) консультантів проекту (Procurement of consultants).
  SHAPE  \* MERGEFORMAT
Робочий проект
Підготовка специфікацій
Підготовка
Попередній аналіз можливостей потенційних постачальників
Заявки від учасників торгів
Проведення торгів ті прийняття рішень про присудження контракту
Закупівлі
Розміщення замовлень (підписання контрактів з переможцями торгів)
Постачальники
Поставки
Контроль за поставками
Виконання робіт

 Рисунок 1.1. Місце закупівель і поставок у життєвому циклі проекту
Вітчизняна структура закупівель близька до західної, – відмінності лише в останньому елементі (використання послуг консультантів), який поки що не знайшов у нас широкого застосування.
Щодо інших елементів закупівель, то тут помітне явне зближення підходів. Відмінність є лише в тому, що на Заході усі процедури закупівель строго регламентовані (правилами, інструкціями), тоді як в Україні це обмеження ще не набуло сили.
Існують певні вимоги у циклі закупівель і поставок, характерні для ринкової економіки.
Планування та організація:
·        здійснюються на основі даних проектно-кошторисної документації;
·        графіки розробляються на основі та у зв’язку із загальним планом проекту і з урахуванням тривалості розробки проектно-кошторисної документації, циклу закупівель і доставки вантажів;
·        план охоплює проект у цілому;
·        вибір місця закупівель визначається на основі розрахунку вартості варіантів;
·        у плані визначаються структури й особи, відповідальні за кожну позицію поставок.
Вибір постачальників:
·       здійснюється на основі вивчення так званих кваліфікаційних анкет, які з’ясовують управлінські, технічні, виробничі та фінансові можливості;
·       із замовником і керівником проекту після опрацювання анкетних даних складається список претендентів;
·       за результатами торгів здійснюється остаточний вибір постачальників.
Розміщення замовлень:
·       разом з проектною організацією розробляються заходи щодо стандартизації (скорочення номенклатури) закупівель;
·       загальні замовлення оформляються тільки після скорочення номенклатури закупівель;
·       оцінка заявок і проведення торгів передують укладенню контрактів;
·       укладення контрактів провадиться в результаті додаткових зустрічей і узгоджень з переможцями торгів вимог щодо перевезення і зберігання вантажів, а також порядку платежів і преміювання.
Контроль за поставками:
·       здійснюється відповідно до спеціальних графіків;
·       встановлюється щодо кожного з перелічених вище видів поставок (устаткування, роботи, місцеві матеріали, послуги);
·       має за основу загальний план проекту;
·       орієнтований на стандартні форми звітності;
·       усі зміни вносяться в загальний г
Предыдущая страница 1 2


Основні етапи матеріально технічної підготовки проекту

Скачать контрольную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/?id=599&часть=2вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com