Реферат на тему "Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Монография на тему Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Монография *
Размер: 0.88 мб.
Язык: русский
Разместил (а): Олег Мартыненко
Предыдущая страница 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 61 Следующая страница

добавить материал

213. Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України: Наук.-практич. посібник. Х., 2000.
214. Аншютц Г. Полиция // Журнал Министерства юстиции. 1911. № 7.
215. Архив МВД Украины, Ф.4. Д. 1/21.
216. Архив МВД Украины, Ф.4. Д. 1/82, доклад начальника инспекции по личному составу УК МВД УССР «О состоянии и мерах по укреплению соц.законности и служебной дисциплины в органах МВД республики» на республиканском совещании 1415 июля 1961 г.
217. Архив МВД Украины, Ф.4. Д. 1/99, стенограмма республиканского совещания от 20-21.01.64 г.
218. Архив МВД Украины, Ф.4. Д.1/118, 1/125.
219. Архив МВД Украины, Ф.4. Д.1/152, докладная записка начальника УК МВД УССР от 22.05.73 г.
220. Архив МВД Украины, Ф.4. Д.1/182, обзор о состоянии работы с письмами трудящихся, поступившими в МВД УССР за 1976 г.
221. Архив МВД Украины, Ф.4. Д.1/207, 1/214.
222. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Дніпропетровській обл. № 93. 2002.
223. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Донецькій обл. №94. 2002. Т.2 (нетаємно).
224. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Київській обл. №73. 2002. Т.2.
225. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Луганській обл. №144. 2001. Т.2 (нетаємно).
226. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Львівській обл, №102. 2001. Т.1 (нетаємно).
227. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Львівській обл. № 102. 2002. Т.2 (нетаємно).
228. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у м. Києві, № 140. 2001. Т.1 (нетаємно).
229. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у м. Києві №74. 2003. Т.2 (нетаємно).
230. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у м. Києві №140. 2001. Т.3 (нетаємно).
231. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у м. Києві №99. 2002. Т.2 (нетаємно).
232. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Рівненській обл. №107 (нетаємно). 2002.
233. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Тернопільській обл. №109 (нетаємно). 2002.
234. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Харківській обл. №110 (нетаємно). 2002.
235. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Житомірській обл. №95 (нетаємно). 2002.
236. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Луганській обл. №144. 2001. Т.2 (нетаємно).
237. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Львівській обл. №143. 2001. Т.1 (нетаємно).
238. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Миколаївській обл. №79 (нетаємно). 2003.
239. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Одеській обл., №146. 2002. Т.2 (нетаємно).
240. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Одеській обл. №80 (нетаємно). 2003.
241. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Сумській обл. №108 (нетаємно). 2001.
242. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Харківській обл. №151. 2001. Т.1 (нетаємно).
243. Архів ДВБ УБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Херсонській обл. № 111. 2002. Т.1 (нетаємно).
244. Баляба А.В. Криминология или деликтология? // Вісн. Луганськ. ін-ту внутр. справ МВС України. 2003. Вип. 1.
245. Бандурка А.М., Давиденко Л.М. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека. 2004. № 3.
246. Бандурка А.М., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография. Харьков, 2003.
247. Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть. Х., 2000.
248. Бандурка О.М., Соболєв В.О. Теорія та методи роботи з персоналом в органах внутрішніх справ: Підручник. Х., 2000.
249. Бандурка О.М., Соболєв В.О., Московець В.І. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: Підручник. Х., 2003.
250. Бандурка О.М., Соболєв В.О., Рущенко І.П., Ярмиш О.Н. Соціологічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ: Навч.-практ. посібник. Х., 1996.
251. Бантишев О.Ф., Рибачук В.І. Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності: Питання кваліфікації злочинів, передбачених розділом ХVII Кримінального кодексу України: Навч. посіб. К., 2003.
252. Баранов П.П. Теория систем и системный анализ правосознания личного состава органов внутренних дел. Ростов-на-Дону, 1997.
253. Баулін Ю.В. Проблеми кримінально-правового захисту прав та свобод людини (методологічний аспект) // Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи: Матер. наук.-практ. конф. (м. Київ 25 червня 1997 р.). Х., 1998.
254. Безверхов А.Г. Должностные (служебные) преступления и проступки: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Казань, 1995.
255. Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб., 2004.
256. Беца А. Аргумент «третьей степени» // Зеркало недели. 2002. № 45 (420).
257. Бойко І.В. Критерії оцінки діяльності оперуповноважених ДСБЕЗ ОВС МВС України за системою вагомих показників // Науковий вісник НАВСУ. 2002. № 1.
258. Бойко І.В., Брисковська О.М. Грошове утримання та матеріальне стимулювання праці міліціонерів патрульно-постової служби міліції // Науковий вісник НАВСУ. 2002. № 2.
259. Борисенко Н. Профессиональная надежность военнослужащего внутренних войск МВД России // Войсковой вестник. 1996. № 2.
260. Борисов В.І., Зеленецький В.С., Хотенець В.М. Наукові до­слідження з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць: Вип.2. Х., 1998.
261. БСЭ. 2е изд. М.,1952 . Т. 14.
262. Бюллетень НКВД УССР. 1924. № 1-2.
263. Варыгин А. Характеристика преступности среди сотрудников органов внутренних дел // Российская юстиция. 2002. № 12.
264. Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее. Саратов, 2003.
265. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К., 2002.
266. Венедиктов В.С. Метрологічні засади гендерної освіти в вузах системи МВС України // Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: Матеріали міжна­родної наук. практич. конференції К., 2005.
267. Венедіктов С.В. Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект: Дис. ... канд. юрид. наук. Х., 2004.
268. Виноградов М.В. Основные направления и предварительные результаты исследований по проблеме психофизиологического отбора и психопрофилактики личного состава в органах внутренних дел // Мат-лы Всесоюз. совещания-семинара председателей ВВК-ОВВК МВД-УВД. М., 1980.
269. Виноградов М.В. Проблемы распространенности, диагно­стики и профилактики психических расстройств среди личного состава органов внутренних дел. М., 1982.
270. Виступ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Н.І. Карпачової на представленні у Верховній Раді України щорічної доповіді «Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» (18 квітня 2003 р.) К., 2003.
271. Витрук В. Н. Социалистическая законность в деятельности ОВД // Проблемы дальнейшего укрепления социалистической законности в деятельности ОВД. Киев, 1986.
272. Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В. Гендерна статистика для моніторінгу досягнення рівності жінок і чоловіків. К, 2000.
273. Власов А. На страже правопорядка // Коммунист. 1988. № 5.
274. Волженкин Б. В. Служебные преступления. М., 2000.
275. Ворушило В.П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-пра­вові питання): Дис… канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2003.
276. Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України: Матеріали міжнародної наук.-практич. конференції (м. Євпаторія, 1820 травня 2005 р.). К., 2005.
277. Всемирная история государства и права / Под ред. А.В. Крут­ских. М., 2001.
278. Выступление Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Н. Карпачевой на представлении в парламенте Ежегодного доклада о положении с соблюдением и защитой прав и свобод человека в Украине // Правда Украины. 2005. № 133 (3633).
279. Гамалій І.В. Теоретичні проблеми правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних прав і свобод громадян: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Київ, 2001.
280. Гаряча кримська весна, або Закон національності не має // Іменем Закону. 2004. № 16.
281. Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6.
282. Гельфанд И. А. Хозяйственные и должностные преступления в сельском хозяйстве. Киев, 1970.
283. Глушков В.О., Василинчук В.І. Щодо запобігання хабарництву органами внутрішніх справ // Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарчої діяльності: Матер. наук.-практ. семінару (м. Харків, 9 листопада 2004 р.). Х., 2005.
284. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. К., 1989.
285. Голина В.В. Современные тенденции тяжкой насильственной преступности против личности и основные направления борьбы с ней // Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю в Україні: Зб. матер. наук.-практ. конф. Х., 2001.
286. Голина В.В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика): Дис… д-ра юрид. наук. Х., 1994.
287. Голіна В.В. Попередження злочинності: Конспект лекції. Х., 1994.
288. Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991.
289. Государственный архив Харьковской обл. Ф.3. Оп.285. Д.15, 18, 28, 174, 178.
290. Готтфредсон М., Герші Т. Загальна теорія злочину. Х., 2000.
291. Грошевой Ю.М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое правосудие. Х., 1986.
292. Грошевой Ю.М. Теоретические проблемы формирования убеждения судьи в советском уголовном судопроизводстве: Дис… д-ра юрид. наук. Х., 1975.
293. Грошевой Ю.М., Альперт С.А. Обвинительный уклон судебной практики: причины и пути устранения // Актуальные проблемы формирования правового государства. Х., 1990.
294. Грошевой Ю.М., Зеленецький В.С., Хотенець В.М., Сібільова Н.В. Судова влада: проблеми її формування та функціонування // Питання боротьби зі злочинністю. 2003. Вип. 7.
295. Грошевой Ю.М., Пышнев Д.И. Теоретические проблемы соотношения прокурорского надзора и ведомственного (вневедомственного) контроля. К., 1992.
296. Губанов А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. М., 1999.
297. Гурін В.В. Вдосконалення порядку проведення службових розслідувань відносно працівників слідчого апарату органів внутрішніх справ в умовах реформування досудового слідства в Україні // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні: Матеріали всеукр. наук.-практич. конференції. Донецьк, 2003.
298. Гусаковский П.Н. Вознаграждение за вред, причиненный недозволенными деяниям // Журнал Министерства юстиции. 1912. № 9.
299. Гусаров С. Центр ваги наших реформ інтереси людини // Іменем Закону. 2004. № 14.
300. Давыденко М.Л. Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпри­нимательской деятельностью // Право і безпека. 2004. № 1.
301. Даньшин И.Н. «Фоновые» явления преступности как дополнительный предмет криминологии // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. 2004. Вип. 68.
302. Даньшин И.Н. Введение в криминологическую науку. Х., 1998.
303. Даньшин И.Н. Понятие, негативные последствия и методы выявления латентной преступности // Латентная преступность: познание, политика, стратегия: Сборник матер. международ. семинара. М., 1993.
304. Даньшин И.Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия: Учеб. пособие. К., 1988.
305. Даньшин І.М., Оболенцев В.Ф. Латентна злочинність: поняття, причини, негативні наслідки // Вісник Університету внутр. справ. 2000. Вип.10.
306. Дейкун Р. «Рівняймось на євро стандарти» // Міліція України. 2005. № 2 (92).
307. Дерюжинский В.Ф. Судебные деятели об университетской подготовке молодых юристов. СПб., 1902.
308. Динамика социальной дифференциации: Реф.сб. / Ин-т социологии (Ред.сост. Э.П. Васильева). М., 1990.
309. Динека В.И. Уголовная ответственность работников органов внутренних дел за превышение власти или служебных полномочий: Учебное пособие. М., 1994.
310. Довідки про стан роботи з листами, заявами, скаргами громадян, співробітників органів внутрішніх справ та публікаціями за 2001-2003 р.р. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. Рукопис.
311. Довіра народу починається з поваги до конкретної людини // Іменем Закону. 2004. № 7.
312. Европейская платформа по работе полиции и правам человека // www.epphr.dk
313. Европейский кодекс полицейской этики: Серия «Права человека». СПб., 2003.
314. Ежемесячник Статистического отделения С.Петербургской городской управы за 1908 год. СПб., 1908.
315. Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. М., 1989.
316. Забезпечення законності в діяльності ОВС України: Збірник наукових праць. К., 1993.
317. Закалюк А.П. Личность, подлежащая индивидуальной криминологической профилактике // Сов. государство и право. 1984. № 2.
318. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения. М., 1986.
319. Западная социология / Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. СПб., 1997.
320. Запорожцев Є.Г. Психологічні особливості діяльності керівника органів внутрішніх справ України: Автореф. дис... канд. психолог. наук. К., 2000.
321. Здобутки та вади: куди схилиться шалька терезів?// Іменем Закону. 2004. № 41(5429).
322. Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. М., 1975.
323. Зеленецкий В.С. Принятие процессуальных решений в ситуации информационного равновесия // Проблемы соц.законности. 1976. Вып.1.
324. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за законностью представления следователя: Учеб. пособие. Х., 1991.
325. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях: Монография. Х., 2004.
326. Зеленецький В.С., Кальман О.Г. Аналіз факторів, що обумовлюють менталітет правоохоронних органів // Вісті Кримінологічної асоціації України: Матеріали наук.-практич. конференції «Економічна злочинність в Україні: причини та заходи протидії» (19 червня 2004 р.). Випуск 1. Х., 2004.
327. Зелинский А.Ф. Криминология: Курс лекций. Х., 1996.
328. Зелінський А.Ф. Кримінологія: Навч. посібник. Х., 2000.
329. Иванов В.А. Гранат Н.Л. Культурно-этические основы обеспечения социалистической законности в деятельности органов внутренних дел // Обеспечение социалистической законности в деятельности органов внутренних дел: Курс лекций. М., 1978.
330. Иванов В.Г. Причинность и детерминизм. Л., 1974.
331. Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений. М., 1980.
332. Инструкция о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации: Утверждена приказом МВД РФ № 1038-1999 г.
333. Ипакян А.П. Методологические основы оценки эффективности деятельности органов внутренних дел. М., 1976.
334. История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы: Учеб. пособие / Под ред. Курицына В.М. М., 1998.
335. Ігнатов О. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів серед працівників міліції // Право України. 2005. № 6.
336. Інертність мислення стала приводом до принципової розмови міністра з підлеглими // Іменем Закону. 2004. № 4.
337. Інструкція про порядок обліку порушень законності (право­порушень) та надзвичайних подій за участю особового складу органів внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 552 від 6.12.1991 р.
338. Кальман А.Г., Христич И.А. Понятийный аппарат современной криминологии. Терминологический словарь. Х., 2005.
339. Кальман А.Г. Предупредительные функции антикоррупционного законодательства // Пути и перспективы преодоления коррупции в странах СНГ: Материалы международ. науч. - практич. конф. (г. Киев, 24 ноября 2004). К., 2004.
340. Кальман О. Деякі проблеми реформування правоохоронних та контролюючих органів України // Вісник прокуратури. 2002. № 4.
341. Келлі Л. Бачення, новаторство і професіоналізм у боротьбі поліції проти насильства щодо жінок і дітей. Лондон, 2000.
Предыдущая страница 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 61 Следующая страница


Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов

Скачать монографию бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=15076 часть=49вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com