Реферат на тему "Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Монография на тему Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Монография *
Размер: 0.88 мб.
Язык: русский
Разместил (а): Олег Мартыненко
Предыдущая страница 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Следующая страница

добавить материал

[462] Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 73.
[463] Інертність мислення стала приводом до принципової розмови міністра з під­лег­лими // Іменем Закону. 2004. № 4. С. 3.
[464] Рік наведення порядку // Іменем Закону. 2004. № 6. С. 3.
[465] Новиков М.М., Зайцева Т.Г. Правові аспекти забезпечення психоемоційної стабіль­ності працівників ОВС України // Нормативно-правове забезпечення проходження служби в органах внутрішніх справ. Х., 2004. С. 82.
[466] Про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників начальників УМВС, УМВСТ, проректорів ВНЗ МВС України по роботі з персоналом: Наказ МВС України № 349 від 29.03.2004 р. С. 2.
[467] Про надзвичайні події серед особового складу УМВС України в Херсонській області то додаткові заходи реагування: Наказ МВС України №  839 від 05.08.2003 р. С. 3.
[468] Про надзвичайну подію серед особового складу українського миротворчого персоналу спостерігачів цивільної поліції місії ООН у Косово та притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб: Наказ МВС України № 953 від 20.09.2002 р; Про обставини направлення майора міліції Чеменка С.О. до місії ООН у Косово: Наказ МВС України № 708 від 30.06.2003 р.
[469] Про суттєві прорахунки в організації роботи територіальних та транспортних уп­равлінь з питань зміцнення дисципліни та законності серед особового складу: Наказ МВС України № 499 від 29.05.2002 р; Про суттєві недоліки в роботі з кадрового забезпечен­ня оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутріш­ніх справ ГУМВС України в Київській області та покарання винних: Наказ МВС України № 725 від 04.07.2003 р.
[470] Запорожцев Є.Г. Психологічні особливості діяльності керівника органів внутрішніх справ України: Автореф. дис... канд. психолог. наук. К., 2000. С. 3.
[471] Про оголошення рішення наради з заступниками начальників ГУМВС, УМВС, УМВСТ, проректорами вищих навчальних закладів МВС України по роботі з особовим складом «Про підсумки діяльності апаратів по роботі з особовим складом територіальних та транспортних управлінь, вищих навчальних закладів МВС України у 2001 році та завдання з виконання вимог рішення колегії МВС України від 9 січня 2002 року № 1Км/1 щодо посилення кадрового забезпечення оператив­но-службової діяльності органів внутрішніх справ у 2002 році: Наказ МВС України № 123 від 02.02.2002 р. С. 2.
[472] Про результати контрольно-перевірних занять у МВС України з керівним складом територіальних та транспортних управлінь: Наказ МВС України № 152 від 10.02.2004 р. С. 1–2.
[473] Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Львівській обл. № 102. 2002. Т.2 (нетаємно). С. 279.
[474] Гурін В.В. Вдосконалення порядку проведення службових розслідувань відносно працівників слідчого апарату органів внутрішніх справ в умовах реформування досудо­вого слідства в Україні // Організаційно-правові питання реформування досудового слідства в Україні: Матеріали всеукр. наук.-практич. конференції. Донецьк, 2003. С. 172.
[475] Про наслідки перевірки роботи інспекції з особового складу УРОС УМВС України у Львівській області та покаранні винних: Наказ МВС України № 772 від 9.11.2000 р.
[476] Про заходи щодо поліпшення взаємодії органів внутрішніх справ з населенням: Розпорядження МВС України № 109 від 27.02.2003 р. С. 1.
[477] Здобутки та вади: куди схилиться шалька терезів?// Іменем Закону. 2004. № 41(5429). С. 3.
[478] Рух системи гальмують недоліки // Іменем Закону. 2004. № 38. С. 3.
[479] Про стан виконання Указу Президента України № 700/2002 від 13.08.2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»: Наказ МВС України № 98 від 05.02.2004 р. С. 1; Довідки про стан роботи з листами, заявами, скаргами громадян, співробітників органів внутрішніх справ та публікаціями за 2001-2003 рр. Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України.
[480] Ануфрієв М.І, Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О, Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутріш­ніх справ України. Дніпропетровськ, 2000. С. 90–112.
[481] Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С. Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України: Наук.-практич. посібник. Х., 2000. С. 18.
[482] Давыденко М.Л. Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью // Право і безпека. 2004. № 1. С. 83–86.
[483] Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред.проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 84–86.
[484] Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред.проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 82; Иванов В.Г. Причинность и детерминизм. Л., 1974. С. 32; Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 220.
[485] Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001; Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее. Саратов, 2003; Прохоров К.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции против жизни и здоровья: Дис... канд. юрид. наук. М., 2004; Черепашкин А.С. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции общественной безопасности: Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2004.
[486] Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1996. С. 133.
[487] Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Науково-практичний посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998. С. 23.
[488] Соціально-психологічний аналіз причин порушення дисципліни та законності в органах внутрішніх справ: Науковий звіт НДЛ «Соціальна і психологічна робота в органах внутрішніх справ». Х., 1998. С. 65.
[489] Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Дніпропетров­ській обл. № 93. 2002. С. 131.
[490] Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 5th ed. Oxford, 1998. С. 147.
[491] Mason G. Soul destroying // Police Review. 2000. Vol.108, № 5578 (July 7). С. 18–20.
[492] Архів ДВБ ГУБОЗ МВС України. НС по надзвичайним подіям у Київській обл. № 73. 2002. Т.2. С. 14.
[493] Соціально-психологічний аналіз причин порушення дисципліни та законності в органах внутрішніх справ: Науковий звіт НДЛ «Соціальна і психологічна робота в органах внутрішніх справ». Х., 1998. С. 66.
[494] Gudjonsson G., Adam K.R.C. A stressful lot // Police Review. 1983. 14 October; Gudjonsson G.H., Adam K.R.C. Occupational stresses among British police officers // The Police Journal. 1985. Vol. 1. С. 73–79.
[495] Sewwell James D. The development of a critical life events scale for law enforcement // Journal of Police Science and Administration. 1983. № 11(1). С. 113–114.
[496] Blak R.A. Critical incident debriefing for law enforcement personnel: A model // Critical incident in Policing: Revised. Washington, DC., 1991. С. 23.
[497] Berry G., Izat J., Mawby R., Walley L., Wright A. Practical Police Management. London, 1998. С. 109.
[498] Мартиненко О.А. Профессиональная деформация сотрудников ОВД: роль стрессовых факторов // Вісник Ун-та внутр. справ. 1999. № 8. С. 151–155.
[499] Pierson T. Critical Incident Stress: A Serious Law Enforcement Problem // Police Chief. 1989. № 2. С. 32–33.
[500] Виноградов М.В. Проблемы распространенности, диагностики и профилактики психических расстройств среди личного состава органов внутренних дел. М., 1982. С. 64.
[501] Човдырова Г.С. Проблемы стресса, психической дезадаптации и повышения стрессоустойчивости личности в условиях социальной изоляции. М., 2004. С. 136–138; Колодзин Б. Как жить после психической травмы. М., 1992.
[502] Бандурка О.М., Соболєв В.О., Рущенко І.П., Ярмиш О.Н. Соціологічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ: Навч.-практ. посібник. Х., 1996.
[503] Виноградов М.В. Проблемы распространенности, диагностики и профилактики психических расстройств среди личного состава органов внутренних дел. М., 1982. С. 6.
[504] Архів УВБ ГУБОЗ МВС України. НС по м.Києву № 74, т.2 (нетаємно), 2003. 262 с. С. 36.
[505] Виноградов М.В. Основные направления и предварительные результаты исследований по проблеме психофизиологического отбора и психопрофилактики лич­ного состава в органах внутренних дел // Мат-лы Всесоюз. совещания-семинара председателей ВВК-ОВВК МВД-УВД. М., 1980. С. 69–76; Малышев Д.Т. Состояние военно-врачебной экспертизы в ВВК МВД, УВД // Мат-лы Всесоюз. совещания-семинара председателей ВВК-ОВВК МВД-УВД. М., 1980. С. 45–52; Орловский Ю.П. Задачи военно-психиатрической экспертизы в органах и войсках МВД СССР // Мат-лы Всесоюз. совещания-семинара председателей ВВК-ОВВК МВД-УВД. М., 1980. С. 22–35.
[506] Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внут­рішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1996. С. 48.
[507] Лазарева В.А. Психология следователя и вопросы профессиональной деформации // Реализация уголовной ответственности: уголовно-правовые и процессуаль­ные проблемы. Куйбышев, 1987; Молчанов А.А. Профессиональная деформация в органах внутренних дел и правовая культура // Методологические проблемы воспитательной и кадровой работы в органах внутренних дел и внутренних войсках. СПб., 1991; Сливка С.С. Професійна культура працівника міліції. Львів, 1995; Александров Ю.В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: Дис... канд. психол. наук: Х, 2004; Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб., 2004.
[508] Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1996. С. 66.
[509] Лазарева В.А. Психология следователя и вопросы профессиональной деформации // Реализация уголовной ответственности: уголовно-правовые и процессуаль­ные проблемы. Куйбышев, 1987. С. 147–152.
[510] Лукьянченко В.В. Обвинительный уклон при применении уголовного законода­тельства: содержание, типичные проявления, последствия, причины и пути преодо­ления: Автореф. дис... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000.
[511] Медведєв В.С. Проблеми професійної деформації співробітників органів внут­ріш­ніх справ (теоретичні та прикладні аспекти). К., 1996. С. 48–50.
[512] Colman A., German L. Con­servatism, Dogmatism and Authoritarism Amongst British Police Officers // Sociology. 1982. № 16, 1. С. 1–11; Skolnick J. Justice Without Trial. 2nd ed. New York, 1975. Chapter 6; Brogden M., Jefferson T., Walklate S. Introducing Policework. London, 1988. Chapter 2; Reiner R. The Politics of the Police. 2nd ed. Hemel Hempstead, 1992. Chapter 3; Reiner R. Police Research in the United Kingdom. A Critical Review // Modern Policing / Ed. by N. Morris, M. Tonry. Chicago, 1992.
[513] Sedley S. The Uniformed Mind // The Police: The Constitution and the Community / J. Baxter, L. Koffman. London: 1985. Chapter 9.
[514] Александров Ю.В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: Дис... канд. психол. наук: Х, 2004. С. 12.
[515] Criminal Justice in America: Theory, Practice, and Policy/ Barry W. Hancock, Paul M. Sharp. 2nd ed. New Jersey, 2000. С. 102–104.
[516] Александров Ю.В. Професійна деформація співробітників органів внутрішніх справ і шляхи її корекції: Дис... канд. психол. наук: Х, 2004. С. 154.
[517] Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Науково-практичний посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998. С. 35.
[518] Беца А. Аргумент «третьей степени» // Зеркало недели. 2002. №  45 (420). С. 6.
[519] Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003. С. 82.
[520] Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998. С. 133.
[521] Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003. С. 79.
[522] Ануфрієв М.І, Венедиктов В.С., Негодченко О.В., Соболєв В.О, Шкарупа В.К. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внут­ріш­ніх справ України. Дніпропетровськ, 2000; Ануфрієв М.І., Венедиктов В.С. Соціаль­но-правовий захист працівників органів внутрішніх справ України: Наук.-практич. посібник. Х., 2000; Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми реформування органів внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 1998; Бандурка О.М., Соболєв В.О., Рущенко І.П., Ярмиш О.Н. Соціологічне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ: Навч.-практ. посібник. Х., 1996; Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Науково-практичний посібник / За заг. ред. проф. О.М. Бандурки. Х., 1998; Синяв­ська О.Ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в ОВС України (орга­ні­заційно-правові питання): Дис... канд. юрид. наук. Х., 2001; Стародубцев А.А. Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в ОВС: Дис... канд. юрид. наук. Х., 1999.
[523] Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997. С. 475; Кримінологія: Підручник / За заг.ред. О.М. Джужи: У 2 кн. К., 2002. С. 108; Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред.проф. І.М. Дань­шина. Х, 2003. С. 94–96.
[524] Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 94.
[525] Негодченко В.О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів у сучасних умовах: Дис... канд. юрид. наук. Х., 2003. С. 27.
[526] Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений. М., 1980; Литвак О. М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект): Автореф. дис... д-ра юрид. наук. X., 2002.
[527] Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 320; Преступность и реформы в России / Под ред. А.И. Долговой. М., 1998. С. 326.
[528] Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 94.
[529] Кримінологія: Загальна та Особлива частини / За ред. проф. І.М. Даньшина. Х, 2003. С. 94; Голіна В.В. Попередження злочинності: Конспект лекції. Х., 1994. С. 4; Зелінський А.Ф. Кримінологія: Навч. посібник. Х., 2000. С. 130; Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 2004.
[530] Кримінологія: Підручник / За заг. ред. О.М. Джужи: У 2 кн. К., 2002. С. 107; Филонов В.П. Состояние, причины преступности в Украине и ее предупреждение: Монография. Донецк, 1999. С. 272–275.
[531] Панов Н.И. Юридическая терминология и ее значение для разработки нового уголовного законодательства // Акт. проблемы формирования правового государ­ст­ва: Крат. тез. докл. и науч. сообщ. респ. науч. конф. (м. Харків 24–26 октября 1990 р.). Х., 1990; Панов Н.И. Понятийные аппараты наук криминального цикла: соотношение и взаимосвязь // Гос-во и право. 2001. № 5. С.57–60.
[532] Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский. М., 1977; Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М., 1972; Голина В.В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика): Дис… д-ра юрид. наук. Х., 1994; Туркевич І.К. Злочинність: Навч. посіб. К., 1999. Вип.1.
[533] Новейший философский словарь. 2-е изд. Минск, 2001. С. 498; Митрофанов А.А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація. Одеса, 2004. С. 11; Бандурка А.М., Давиденко Л.М. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика // Право і безпека. 2004. № 3. С. 8.
[534] Новаков О.С. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів, які вчиняються працівниками міліції у сфері службової діяльності: Дис... канд. юрид. наук. К., 2003; Алтухов С.А. Преступления сотрудников милиции (понятие, виды и особенности профилактики). СПб., 2001; Варыгин А.Н. Преступность сотрудников органов внутренних дел и воздействие на нее. Саратов, 2003; Прохоров К.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых­ сотрудниками милиции против жизни и здоровья: Дис... канд. юрид. наук. М., 2004; Черепашкин А.С. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых сотрудниками милиции общественной безопасности: Дис... канд. юрид. наук. Омск, 2004.
Предыдущая страница 1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Следующая страница


Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов

Скачать монографию бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=15076 часть=57вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com