Реферат на тему "Ефективне управління виробництвом"
Реферат на тему

текст обсуждение файлы править категориядобавить материалпродать работу
Диплом на тему Ефективне управління виробництвом

скачать

Найти другие подобные рефераты.

Диплом *
Размер: 166.17 кб.
Язык: украинский
Разместил (а): Заболотный А.Э.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая страница

добавить материал

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
       і н с т и т у т   д и с т а н ц і й н о г о  н а в ч а н н я  
Допущено до захисту
рішенням кафедри
менеджменту й маркетингу
від 27 березня 2001 р.
______________Соломенчук О.О.
                                                                                            (професор)
                        Заболотний Олександр Едуардович
                      Д И П Л О М Н А       Р О Б О Т А
          на тему:    Ефективне управління виробництвом
          шифр групи:                 Ф 4 - 10 - 98  БУБ
          напрям підготовки:           менеджмент
ВНИМАНИЕ!!! MS Office 2003, не распознает большинство формул. Используйте MS Office 2000 – XP.
               Робота  на  здобуття  кваліфікаційного  рівня
                                   б а к а л а в р
Виконав___________________Заболотний О.Е.
Науковий керівник________________Пляскін І.І.
                                                                                              (професор)
                                       Запоріжжя  2001

З М І С Т

Вступ………………………………………………………………………………………...4
Розділ 1. Методика дослідження
1.1 Короткий огляд літератури ………………………………………………......11
1.2 Методи й організація дослідження проекту
1.2.1 Сутність, зміст і види ефективності
        виробництва...…………………………………………………………......14
1.2.2 Ефективність виробництва: система показників...…………........20
1.2.3 Класифікація факторів підвищення ефективності виробництва
1.2.3.1 Класифікація істотних характеристик...……......………....22
1.2.3.2 Спрямованість діяльності і використання факторів
           підвищення ефективності виробництва…………………....23
Розділ 2. Аналіз ефективності виробництва ВАТ «Ударний»
2.1 Характеристика об'єкта дослідження
2.1.1 Особливості технологічного процесу виробництва.
        Техніко-економічна характеристика підприємства...…….....……33
2.1.2 Основні техніко-економічні показники...……………..………......…38
2.2 Аналіз ефективності виробництва
2.2.1 Узагальнюючі показники економічної ефективності
        виробництва...………………………………………………………......…38
2.2.2 Показники ефективності використання праці.…..………......……46
2.2.3 Показники ефективності використання основних
        фондів, оборотних коштів і капітальних вкладень...…….....…...52
2.2.4 Показники ефективності використання матеріальних
        ресурсів...…………………………………………………………….………56
2.2.5 Додаткові показники системи показників
        ефективності виробництва...………………………………………......58
2.3 Аналіз використання виробничих потужностей...……..….….……......61
2.4 Визначення рівня механізації виробництва……………….…..….……...65
2.5 Висновки аналітичної частини………………………………..………………71
Розділ 3. Розробка заходів щодо підвищення ефективності виробництва ВАТ «Ударний»
3.1 Комплекс заходів підвищення ефективності виробництва
3.1.1 Заходи підвищення рівня механізації
        виробництва.…………………………………………......…………..……77
3.1.2 Заходи НОТ (наукова організація труда).......…………..…….……80
3.1.3 Заходи поліпшення використання основних
        виробничих фондів і виробничих потужностей...…………..………82
3.2. Ефект від проведення заходів на виробництві...……..……....….……87
Висновки...……………………………………………………………………………...96
Список використаної літератури...…………………………..…..………105
Додаток 1. Система показників ефективності суспільного
                 виробництва об'єднань (підприємств)....……………………..…..108
Додаток 2. Вихідні дані для аналізу виробничої діяльності
                 ВАТ «Ударний»……………………………………………………………109
Додаток 3. Факторний аналіз рентабельності виробництва
                 винзаводу……………………………………………………………...….110
Додаток 4. Система показників ефективності виробництва
                 ВАТ «Ударний»……………………………………………………….…..111
Вступ
Україна є країною з величезним потенціалом – вона має освічене населення, багаті природні ресурси, а також удале географічне положення, що дозволяє їй бути міжнародною торгівельною державою. При цьому країна володіє банком унікальних технологій і наукових розробок, реалізація яких відкриває нові можливості, як для вітчизняного, так і для світового прогресу. Як приклад можна привести: запуск супутника Землі – “Січ”, що відкрив Україні шлях до клубу космічних держав; літак “Мрія” і інша продукція заводу ім. Антонова; електронні мікроскопи; різні типи й класи кораблів; наймогутніші у світі преси, турбіни і дизельні двигуни — усе це є на виробничому конвеєрі України.
Разом із тим генна інженерія й біотехнології, штучні алмази, дослідження в галузі матеріалознавства, у тому числі і космічного, фундаментальні дослідження в математиці, теоретичній фізиці, біології й хімії – усе це ставить Україну в один ряд із передовими високорозвиненими країнами світу.
Однак при такому величезному науковому, виробничому і кадровому потенціалі в економіці України протягом останніх років спостерігаються кризові явища, у результаті чого обсяги виробництва основних видів продукції катастрофічно знизилися.
Відповідно до офіційної статистики, показник промислового виробництва протягом 1991-1998 років становив негативну величину. Річна зміна обсягів промисловості в Україні склала: у 1995 році –12,0%; у 1996 –5,1%; у 1997 –1,8%, а в 1998 році –1,5%.
Однак, починаючи з 1999 року, відбулася зміна тенденції. За даними Держкомстату України в 1999 році показник випуску загального обсягу продукції збільшився на 2,8%, а середньодобового виробництва – на 3,6%.
Таким чином, уперше протягом останніх років, починаючи з 1999 р., за підсумками року спостерігається приріст виробництва.
Але цей факт не дає приводу для оптимізму. Підвищення зростання виробництва й збільшення валового продукту в Україні, відбувається не за рахунок підвищення ефективності економіки, і не є результатом діяльності уряду й інших державних органів. Дане явище пояснюється наступним. Справа в тому, що розвиток світової економіки відбувається хвилеподібно, чи циклічно. В різні роки виробництво може зростати великими чи меншими темпами, а в ряді випадків розвиток економіки може мати негативний знак, що означає падіння виробництва. Так, після південно-східної кризи, циклічний розвиток світової економіки супроводжується високим рівнем економічної активності, природно, що це явище знаходить своє відображення і на економіці України.
Цікавими, у рамках даної теми, є результати дослідження фахівцями НДІ Держкомстату ділової активності промислових підприємств України в ІІІ-IV кварталах 2000 року, у якому брали участь 1425 підприємств 16 галузей. Дані свідчать про те, що середній коефіцієнт завантаження виробничих потужностей в ІІІ-IV кварталах склав 38%. При цьому керівники більшості підприємств (93% опитаних), відзначають, що їхніх виробничих потужностей “досить” чи “більш ніж досить” для виконання наявної кількості замовлень, що вказує на значне недовикористання промислового потенціалу. Лише 5% від загальної кількості підприємств відчувають нестачу наявних у присутності потужностей.
Що стосується завантаження виробничих потужностей, найбільша завантаженість спостерігалася на найкрупніших підприємствах (більш 5000 працюючих) – 52% і в малих підприємствах (з кількістю працюючих менш 50 чоловік) – 40%. Найгірше завантаження відзначалося на підприємствах з кількістю працюючих 51-200 чоловік – усього на 33,5% (таблиця 1).
Таблиця 1
Завантаження виробничих потужностей у галузях промисловості в III-IV кварталах 2000 року, %
Мікробіологічна
54
Борошномельна
39
Поліграфічна
40
Харчова
57
Легка
40
Скляна й порцелянова
37
Промисловість будматеріалів
62
Деревообробна
37
Машинобудування
37
Хімічна
30
Кольорова металургія
35
Чорна металургія
68
Паливна
48
Вугільна
65
Електроенергетика
54
Крім того, промислові підприємства України забезпечені замовленнями в середньому на 3,3 місяці роботи. При цьому трохи краще обстоять справи в електроенергетиці (11 міс.), паливній (5,8 міс.) і вугільній (5,1 міс.) промисловості. Однак менш за все забезпечена замовленнями поліграфічна промисловість у середньому на 1,1 місяць.
Приведена статистика свідчить про неефективне використання виробничого потенціалу, що свідчить про низьку ефективність виробництва практично у всіх галузях економіки України. У свою чергу це є результатом низького попиту на вироблену продукцію, тобто фактично продукція, що виробляється на підприємствах України є неконкурентоспроможною. Висока собівартість, низька якість – от причини відсутності попиту.
Таким чином, підвищення ефективності виробництва на підприємствах України – це одна з найважливіших задач як держави (створення сприятливих умов для ефективної діяльності підприємств), так і економістів самих підприємств (аналіз виробничої діяльності, розробка й упровадження заходів щодо підвищення ефективності виробництва).
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того чи іншого успіху. В основі прогресу лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна й соціальна результативність господарської діяльності.
Запорука успіху діяльності будь-якого підприємства криється в постійному підвищенні ефективності виробництва, систематичному аналізі виробничої діяльності, розробці й упровадженні заходів, націлених на підвищенні ефективності виробництва.
На сучасному етапі розвитку України, забезпечення стабільної роботи підприємств по випуску конкурентноздатної продукції, є завданням першорядної важливості для керуючих усіх рівнів. Найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях є – ефективність виробництва.
Зниження витрат виробництва, раціональне використання матеріальних ресурсів, досягнення більш високих економічних показників і, насамперед підвищення продуктивності праці й ефективності виробництва, і на цій базі зниження собівартості – найбільш важливі й актуальні задачі працівників управління виробництвом. Для їхнього вирішення велике значення має удосконалювання управління з метою підвищення його ефективності, оволодіння методами ефективного керування виробництвом, а також розрахунки й порівняння показників ефективності виробництва підприємства.
Необхідною умовою вирішення поставлених завдань є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики й обґрунтування такої системи управління підприємством, що могла б забезпечити підвищення ефективності виробництва й насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача.
Виходячи з вищесказаного, тема, розглянута в роботі, є актуальною на сьогоднішній день, у період економічної кризи, спаду виробництва й реформування економіки нашої держави.
Мета роботи:
·      визначення можливих напрямків реалізації внутрішніх і зовнішніх факторів підвищення ефективності виробництва (діяльності підприємства);
·      розробка заходів для впровадження на підприємстві з метою підвищення ефективності виробництва й одержання значного економічного ефекту.
Завдання дипломної роботи:
·      огляд літератури, що має відношення до досліджень дипломної роботи;
·      аналіз ефективності виробництва ВАТ «Ударний», із метою виявлення причин низької ефективності виробництва підприємства.
У роботі досліджуються: теоретична й практична основа аналізу й оцінки ефективності виробництва, методи оцінки; фактори підвищення ефективності виробництва. У дипломній роботі, на основі проведених досліджень і аналізу виробничої діяльності суб'єкта господарської діяльності, виявляються причини низької ефективності виробництва підприємства і визначаються спрямованість діяльності й заходи щодо підвищення ефективності виробництва суб'єкта ринкових відносин. Результатом проведення заходів щодо підвищення ефективності виробництва є ефект, що виражається в підвищенні продуктивності праці, зниженні собівартості й підвищенні конкурентноздатності продукції на ринку.
Об'єктом дослідження обрано підприємство – ВАТ «Ударний», розташоване: м. Тарутине, Одеська область, яке здійснює господарську діяльність у такій галузі промисловості як – виноробство (вторинне виноробство). Для проведення аналізу виробництва даного підприємства, результати діяльності ВАТ «Ударний», зведені в таблиці: «Вихідні дані для аналізу виробничої діяльності ВАТ «Ударний» (див. Додаток 2).
Предмет роботи – результат теоретичного абстрагування ефективності виробництва, що дозволяє виділити певні закономірності розвитку й функціонування виробництва, а також виявити найбільш значимі з наукової й практичної точок зору закономірні зв'язки і відносини ефективності виробництва.
Дана робота, побудована так, щоб досить освітити й проаналізувати всі аспекти ефективності виробництва – управління, аналіз.
Дипломна робота складається з трьох розділів і чотирьох додатків. Додатки дипломної роботи містять: 1 схему і 3 таблиці.
Крім додатків, у роботі, розміщено також 10 таблиць і 2 схеми, у яких міститься допоміжний і наочний матеріал.
Варто помітити, що загальноприйнята система показників ефективності виробництва, використовувана в роботі для аналізу ефективності виробництва, містить також і додатково розраховані мною показники господарської діяльності підприємства ВАТ «Ударний» (п\р 2.2.5). Дані доповнення, на мою думку, є доцільними, тому що вони дозволяють нам зробити також і додаткові висновки про ефективність виробництва.
Методики визначення й аналізу, система показників ефективності, використані в роботі, допоможуть керівникам будь-якого рівня повніше виявити резерви подальшого підвищення ефективності виробництва і намітити конкретні шляхи його удосконалювання.
Забезпечення стабільної роботи підприємств по випуску конкурентноздатної продукції, є завданням першорядної важливості для керуючих усіх рівнів, а найважливішою якісною характеристикою господарювання на всіх рівнях є – ефективність виробництва.
Розділ 1. Методика дослідження
1.1 Короткий огляд літератури
Необхідною умовою підвищення ефективності виробництва, оволодіння методами ефективного управління, а також розрахунками й порівнянням показників ефективності виробництва підприємства, а потім розробкою програми виведення підприємства з кризи й підвищення ефективності діяльності підприємства, є: науковий пошук; аналіз; узагальнення практики й обґрунтування такої системи й методів керування підприємством, що могли б забезпечити підвищення ефективності виробництва й насичення ринку високоякісними товарами, доступними для масового споживача.
Тема дипломної роботи є мало дослідженою, хоча і звертала увагу багатьох учених. В основному це роботи з дослідження одного з аспектів даної теми - це аналіз і оцінка ефективності виробничої діяльності підприємства, у яких досліджуються показники й методи оцінки ефективності виробництва. Далі цього ніхто з авторів робіт не продовжує досліджень, тобто розробкам заходів щодо підвищення ефективності виробництва на базі проведеного аналізу виробничої діяльності підприємства.
Здійснюючи огляд видаваної останнім часом літератури, варто помітити, що література по даній темі в даний час практично не видається. Серед робіт, які мають відношення до даної теми можна виділити праці: Горфінкеля В.Я. і Швандара В.А., Савицької Г.В., Стражева В.І.
Горфінкель В.Я., Швандар В.А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. - М.: Банки й біржі, ЮНІТІ, 1998.
Гарний підручник для вузів для освоєння дисципліни - економіка підприємства. Але в даному підручнику, лише загалом досліджені: сутність, критерій і показники економічної ефективності суспільного виробництва, загальна й порівняльна економічна ефективність витрат. Тут також визначені загалом основні напрямки підвищення ефективності суспільного виробництва. Практично відсутні методики дослідження ефективності виробництва підприємства.
Таким чином, для дослідження економічної ефективності виробництва певного суб'єкта господарської діяльності (підприємства) й управління, матеріал поданий у підручнику практичної цінності не має.
Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Мінськ: Экоперспектива, 1998.
Стражев В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник. - Мінськ, 1997.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая страница


Ефективне управління виробництвом

Скачать дипломную работу бесплатно


Постоянный url этой страницы:
http://referatnatemu.com/id=463 ����������=4вверх страницы

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2010-2015 referatnatemu.com